Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
Για εξέταση περιστατικών και συμμετοχή σε επιτροπές.Τον νέο τρόπο αποζημίωσης των γιατρών ανά περιστατικό ρυθμίζει μεταξύ άλλων το με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.
Ειδικότερα, στο άρθρο 61 αναφέρεται ότι η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τον ν.2556/ 1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής: 
α) Για τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση, σε δέκα (10) ευρώ για τον Πρόεδρο και επτά (7) ευρώ για κάθε μέλος. Για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τρία ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετάζοντος ιατρού. 
β) Για τους εισηγητές ιατρούς των κατ’ οίκον περιστατικών, καθώς και για τους ιατρούς των Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές, σε αντικατάσταση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καταβάλλεται η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη (παρ.α’) αμοιβή για τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών. Η ως άνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων α’ και β’ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ( 226 Α’) και μέχρι του ποσού των χιλίων τετρακοσίων (1400) ευρώ μηνιαίως για τον Πρόεδρο και χιλίων διακοσίων (1200) ευρώ μηνιαίως για κάθε μέλος. 
γ) Για τους γραμματείς των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται γνωμάτευση. Η ως άνω αποζημίωση και με τους αυτούς περιορισμούς καταβάλλεται και στους γραμματείς των κατ’ οίκον περιστατικών, ανά συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση.
HEALTH DAILY

Πηγή: MEDISPIN.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: